ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

દરેક માનવીએ પોતાની સીમાની અંદર જ રહીને કાર્ય કરવું જોઈએ. અતિશયતા માનવની દુશ્મન છે.

 

 

Share.

Leave A Reply