ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

સન્માનિત વ્યક્તિને પોતાનું અપમાન મૃત્યુ કરતા વધારે વસમું લાગે છે.

Share.

Leave A Reply