યાદ રાખો આ પ્રશ્ન, વધારશે તમારૂ જ્ઞાન

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

🔶 પ્રથમ મહિલા મેયર(મુંબઈ)

☑ સુલોચના મોદી

🔶 પ્રથમ મહિલા આઈ.એ.એસ. અન્ન

☑ જ્યોર્જ

🔶 પ્રથમ મહિલા લોકસભાના સભ્ય રાધાજી

☑ સુબ્રમણ્યમ

🔶 પ્રથમ મહિલા રાજ્યસભાના સભ્ય

☑ નરગીસ દત્ત

🔶 પ્રથમ મહિલા રાજદુત વિજયા લક્ષ્મી

☑ પંડિત

🔶 પ્રથમ મહિલા ઈજનેર

☑ લલિતા સુબ્બારાવ

🔶 પ્રથમ મહિલા ડોક્ટર

☑ આનંદી ગોપાલા, પશ્ચિમ બંગાળાના હતા.

Share.

Leave A Reply