યાદ રાખો આ પ્રશ્ન, વધારશે તમારૂ જ્ઞાન

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

સૌપ્રથમ ‘ગુજરાત’ શબ્દ શામાં જોવા મળે છે❓
✔અબુરાસ (ઈ.સ.1233)

▪કયા શાસનકાળમાં સૌરાષ્ટ્ર ‘કાઠિયાવાડ’ તરીકે ઓળખાતું હતું❓
✔મરાઠા

▪સોલંકી વંશના સિદ્ધરાજ જયસિંહે કોણે હરાવીને માલવા પ્રદેશ જીત્યો હતો❓
✔યશોવર્મા

▪કુમારપાળનું મૃત્યુ ક્યારે થયું હતું❓
✔ઈ.સ.1173માં

▪”The glory that was Gujarat desh” પુસ્તકના લેખક કોણ છે❓
✔કનૈયાલાલ મુનશી

▪”તારીખે ગુજરાત” પુસ્તકના લેખક કોણ છે❓
✔મૌલાના અબુઝફર નકવી

▪બૌદ્ધ ધર્મના ગ્રંથો ત્રિપિટકની ભાષા❓
✔પાલી

▪જૈન પ્રાચીન ગ્રંથોની ભાષા❓
✔અર્ધમાગધી

▪અશોકના ગિરનાર શિલાલેખની ભાષા❓
✔પ્રાકૃત

▪ભારતમાં અશ્મ યુગ અંગેનું સંશોધન ક્યારે થયું❓
✔1863માં

▪ગુજરાતમાં અશ્મ યુગને લગતું સંશોધન ક્યારે થયું❓
✔1893માં

Share.

Leave A Reply