આ સુંદર વિચાર આપના માટે…

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

સંબંધ મીઠા અવાજ કે સુંદર ચહેરાથી નથી ટકતો, તે હૃદયના ભાવ અને અતુટ વિશ્વાસથી ટકે છે

Share.

Leave A Reply